ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 تعریف رفتار مصرف‌کننده


رفتار مصرف‌کننده از موضوعات جدید حوزه بازاریابی به شمار می‌رود. اولین کتب در این‌باره در دهه 1960 تالیف شده است. ولی سابقه این موضوع به پیشتر برمی‌گردد. به عنوان نمونه می‌توان به دهه 1950 اشاره کرد که ایده‌های فروید توسط بازاریابان مورد استفاده قرار گرفت. رفتار مصرف کننده موضوعی بحث انگیز و چالشی است که در بر گیرنده افراد و آنچه خرید می‌کنند، چرا و چگونگی خرید آنها، بازاریابی و آمیزه بازاریابی و بازار است.
رفتار مصرف‌کننده را بدین صورت تعریف نموده اند: فعالیتهای فیزیکی، احساسی و ذهنی که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن کالا و خدمات در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های خود انجام می‌دهند.
در تعریفی دیگر رفتار مصرف کننده این‌گونه تشریح شده است: مجموعه فعالیتهایی که مستقیماً در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می‌گیرد. این فعالیتها شامل فرایند تصمیماتی است که قبل و بعد از این اقدامات انجام می پذیرند.


تفسیر عکس العمل و جواب در تحقیقات علمی رفتار مصرف کننده


در طی زمان محققین نسبتاٌدر بررسی یک نسبت اساسی از واریانس در اندازه گیری رفتارمصرف کننده که بررسی شده است ،نا مؤفق بوده اند.در این جا یکی از دلا یل عدم مؤفقیت ثابت شده است و آن ،این است که بیشترین مطالعات در رفتار مصرف کننده جوابهای گزارشات خود را که برای سؤالات تحقیق است،استفاده می کننندکه این ها اغلب نا پایدار هستندو بیشتر اثبات شده که جوابهای سؤالهای تحقیق عموماٌمرتبط نیستند (بی درنگ از حافظه بازیافت شده اند) اما در همان زمانی که یک سؤال پرسیده می شود ،جواب هم داده میشود.به خاطر این که اینها از فرآیند های که بطور ذاتی ساخته شده اند ، مشتق شده اند و گزارشاتمحققین در معرض تنوغ تأثیرات آلوده شدن هستند که جمعاً محققین را برای توضیح و یا پیش بینی رفتار مصرف کننده بهبود کرده است.پیشنهادات زیادی برای نشان دادن فرآیندهای تفسیر جواب و عواملشان گزارش شده است.بیش از دو دهه ی پیش جاکوب یک مطلب تازه و دائمی را در مورد بررسی تکنولوژی جدیدی از تحقیقات رفتار مصرف کننده نوشته شده است.جاکوب بررسی هایش را آغاز کر وبه طور تصاذفی اعتبار هارولد را از انجمن بازار یابی آمریکا برای همکاری برای تئوری بازار یابی به وسیله شرح دادن این که "آنقدر سهم ادبیات تحقیق مصرف کننده با ارزش نیست که مقاله چاپ شده همان لحظه برای خواندن برده شود."را دریافت کرد. یک موضوع مهم در سراسرتحقیقاتش این بود که محققین نسبتاٌیک دانش ذاتی کمی را از رفتار مصرف کننده کشف کرده اند.اگر دانش ذاتی با واریانس محاسبه شده برابر باشد تحقیقات جاکوب
در مورد رفتار مصرف کنند درست است.تفسیر جواب وعکس العمل مشتریان به عنوان یک بازتاب ویک نتیجه ی منطقی از فرآیند اطلاعات شناختی به طور با ارزش از جستجو در خودش ،به دست آمده است.صرفاً یک مصرف کننده برای اندازه گیری عدم اطمینانی که روش شناخت تصنعی محسوب نمی شود.تصور تفسیر عکس المل مصرف کننده باید به طور کمی یا به عنوان پایه ی از یک چارپوبی که تسهیلات را برای سازمان و انسجام و کار برد روش به عنوان یک روش شناخته شده به خوبی یافته های ذاتی از تعدادی نظام نا شناخته و نا مشخص خواهد داشت،رفع گردد تا زمانی که اتفاقات و قدرت توصیف و پیش بینی کردن از تحقیق رفتارمصرف کننده پایین خواهد ماند.

سیر تکاملی پژوهش کیفی در رفتار مصرف کننده


یک محرک عقلایی بزرگ و بحثی بابیشتر فلاسفه ،موضوع مورد مطالعه و روش های مطالعه وجود دارد.تعدادی موضوعات مباحثه نشانمی دهد که چگونه ریشه های مدرن از ارتباطات ارائه مابه سال های گذشته 1930-1920 بر می گردد.برای نمونه انتقاد از کار پیاگت در سال 1926هنوز ادامه دارد که او به بزرگی از نمونه کوچکی از کودکان مشاهده شده در علم سنتی نام برد.او استنباط و نتایجی از مشاهداتش را رسم کردو محققین دیگر در مورد فرضیاتش بحث کردندو تلاش کردند آنها فرضیات او را رد کنند .نظام های علم رفتار رشد قویدر دهه ی 1950-1940 داشته است.تعدادی از مطالعاتی که امروز ه در غالب تحقیقات میدانی تعدادی دانش پایه ی برای یادگیری زودتر را اضافه می کنند و مطالعات همچنین خالص می کنند ،ماهرانه درست می کنند ،قویاٌبه کار می گیرند ،آنچه ما یاد گرفته ایم .اگر چه بحث عقلایی بنیادی هنوز بین طرفداران از نگرش قانون گرایان و طرفدارا ن نموداری ادامه دارد.یک مطالعه کوچک تحقیقات معاصر و اخیر کیفی مشتری به وضوح یک مکانی را برای خودش ایجاد کرده است و به عنوان وسیله ی بزرگی در جزییات تشریح موقعیت های مشتری توضیح شده است که دارای گوناگونی و شاخه های است که ممکن است برای این که در این جا یک به یک بشمریم و همه ی مواردش یاد گرفته شود،سخت باشند. در این نگرش جای یک نقطه ی ابهام وجود دارد.شما شاید نخواهید آن را بشنویید اما چیزی که به آن فکر می کنند بازار یابی است. حداقل کار گوش کردن به مشتری است. که این موقعیت عظیمی داردکه فقط خودمان را به خاطر موقعیت های جاری سرزنش کنیم.به نظر من بازار یابی کمک کرده برای به وجود آوردن نوگرایی هر جایی که هرکس فکر می کند نقطه نظر خودش کاملاٌ باارزش است (مشتری معمولاٌ حقیقت است)تنوع مهمتر از کیفیت استو کیفیت حقیقت نیست اما یک عقیده است و... نسبتاٌدانش و زیبایی و آزمودن زیبندگی را برای همه دنبال می کند.کمک عمده از دهه ی 60 بود مدلهای جامع ازقبییل: آنها شناسایی کردند فرایندها وتأثیرات پایه ی که رفتار مصرف کننده را در برمی گیرد.تحقیق وضعیتی در طی دهه ی 70 یک مفهوم مهمی از باور بر پایه وضعیت ،را فراهم کردیک چارچوبی که هنوز امروزه مفید است .
تأثیر اجتماعی کار دهه ی 70. مثل فرآیند اطلاعات انسانی است ، به زودی پژوهش به طور قوی ، ادراک شده،توضیح داده برای عکس العمل های احساسی و تصمیم گیری با گرفتار ی کمتر و قضاوت و حتی فرآیند گاهی بدون آگاهی "شورش" از اواخر دهه ی 80 و برجسته ترین اینکه پروژهای اُدیسه برای باز شناسی ابعاد بزرگ که بخشی از مدلهای جامع را دارند از دهه ی 1960تمرکز بر روی معانی ازنام تجاری و مصرف که شامل علائم ،تشریفات،احساس و اجتماع و جنبه های احساسی ازمصرف را شده است روشهای کیفی در جامعه شناسی و انسان شناسی استفاده شده است .

احساسات در رفتار مصرف کننده


برپایه ادبیات مروری با وجود راههای متفاوتی برای اندازه گیری اثرات منفی ومثبت احساسات که به طور مکرر به کار رفتند،ما ابعاد کلی احساس را استنتاج کردیم.اگراحساسات با ارزش یکسان بایکدیگر متلاشی شده باشند تفاوتهای مهم ناپیدا هستند.برای انسجام جریان پژوهش مختلف درباره محتوا و ساختار احساس یک مدل سلسله مراتبی از احساسات مصرف کننده بیان شده است . این مدل احساسات را در سه سطح کلی تعیین می کند دربالاترین سطح آن ،تمیز بین اثر مثبت و منفی است.این بطور کلی به عنوان مجردترین سطحی که در احساسات ممکن است تجربه شده باشد،ملاحظه شده است. در سطح پایه احساسات ؛ما چهار احساس مثبت را (رضایت،شادی،عشق،غرور)و در سطح احساس منفی چهار مورد دیگر (ناراحتی،ترس،عصبانی،شرمندگی)را بیان می کنیم در سطح پایینترما بین 42احساس تعیین شده توسط ریچینزتمیز می دهیم.مطالعه تجربی، حمایت برای مدل پیشنهادی و پیشنهاداتی که احساسات پایه ی را برای فهم بهتر از احساس رفتار مصرف کننده درباره چهار گروه غذایی معین مقایسه شده برای اثر مثبت و منفی رانشان می دهند، فراهم می کند.

 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)